[1]
T. H. T. Lê và N. Q. Lê, “The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 76-91, tháng 11 2022.