[1]
T. N. Trần, V. Q. Phạm, và C. Đạt Phan, “Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 75-80, tháng 6 2022.