[1]
X. V. Nguyễn, “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 60-73, tháng 12 2022.