[1]
H. L. Hoa, “Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 42-59, tháng 12 2022.