[1]
T. K. Nguyễn, P. P. Nguyễn, T. M. Q. Nguyễn, N. T. N. Lê, và V. K. Nguyễn, “Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 67-74, tháng 6 2022.