[1]
T. H. Tạ, “Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 14-27, tháng 12 2022.