[1]
T. N. N. Trần, T. T. Phan, và L. T. A. Nguyễn, “Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 92-103, tháng 11 2022.