[1]
T. H. Trương, “Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 40-55, tháng 11 2022.