[1]
Đức A. S. Trần, “Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến ‘Chiếu Cần Vương’ (1889): Tư liệu và bình luận”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 88-119, tháng 12 2022.