[1]
T. V. Trần, “Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 104-121, tháng 11 2022.