[1]
V. A. Trần, “Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 74-87, tháng 12 2022.