[1]
L. Y. Trần, V. H. V. . Phan, T. M. . Trần, và T. H. . Lại, “Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện ”, daujs, vol 1, số p.h 4, tr 28-41, tháng 12 2022.