[1]
Q. M. Vũ và T. A. Lê, “Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số”, daujs, vol 1, số p.h 04, tr 2-13, tháng 12 2022.