[1]
T. P. La, K. S. Nguyễn, và T. Đức Vũ, “Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.