[1]
M. Lê, Đỗ H. P. Nguyễn, và T. T. Nguyễn, “Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.