[1]
T. H. Nguyễn, “Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 14-23, tháng 6 2022.