[1]
D. C. Nguyễn, “Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn”, daujs, vol 2, số p.h 2, tháng 6 2023.