[1]
B. T. Dương, “Tác động của ‘bad review’ đối với hình ảnh thương hiệu”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.