[1]
C. T. Nguyễn, “Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam”, daujs, vol 2, số p.h (01)(05), tr 90-103, tháng 3 2023.