[1]
T. L. Nguyễn và P. T. Nguyễn, “Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.