[1]
N. Q. Nguyễn, “Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên”, daujs, vol 2, số p.h 1, tr 16-25, tháng 3 2023.