[1]
T. N. Danh, “Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.