[1]
P. Q. Nguyễn, “Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất”, daujs, vol 2, số p.h 1, tr 104-119, tháng 3 2023.