[1]
T. D. Trần, “Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 81-88, tháng 6 2022.