Trần, T. D. (2023) “Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(1), tr 50-61. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/94 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).