Lê, T. H. T. và Lê, N. Q. (2022) “The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), tr 76-91. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92 (Truy cập: 8Tháng Chạp2022).