Trần, T. N., Phạm, V. Q. và Phan, C. Đạt (2022) “Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 75-80. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).