Nguyễn, X. V. (2022) “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), tr 60-73. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).