Trần, N. T. (2022) “Thay đổi sử dụng đất, rừng và sinh kế dân tộc thiểu số tại chỗ vùng lưu vực Serepok, tỉnh Đắk Lắk và một số kiến nghị giải pháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), tr 56-75. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/82 (Truy cập: 8Tháng Chạp2023).