Hoa, H. L. (2022) “Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), tr 42-59. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).