Nguyễn, T. K., Nguyễn, P. P., Nguyễn, T. M. Q., Lê, N. T. N. và Nguyễn, V. K. (2022) “Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 67-74. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8 (Truy cập: 8Tháng Chạp2022).