Tạ, T. H. (2022) “Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), tr 14-27. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77 (Truy cập: 30Tháng Giêng2023).