Tạ, T. H. (2022) “Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(4), tr 14-27. doi: 10.59907/daujs.1.04.2022.77.