Trần, T. N. N., Phan , T. T. và Nguyễn, L. T. A. (2022) “Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), tr 92-103. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/74 (Truy cập: 8Tháng Chạp2022).