Trương, T. H. (2022) “Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(03), tr 40-55. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71 (Truy cập: 8Tháng Chạp2022).