Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. V. P., Đặng, T. X. Q., Võ, V. L., Nguyễn, V. K., Võ, T. B. H. và Mã, C. T. (2022) “Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 57-66. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).