Đoàn, M. D. và Trần, Q. H. (2022) “A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), tr 2-11. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69 (Truy cập: 26Tháng Hai2024).