Nguyễn, C. T. (2022) “Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ ‘箸’?”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), tr 122-143. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68 (Truy cập: 8Tháng Chạp2023).