Trần, Đức A. S. (2022) “Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến ‘Chiếu Cần Vương’ (1889): Tư liệu và bình luận”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), tr 88-119. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67 (Truy cập: 30Tháng Giêng2023).