Trần, T. V. (2022) “Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), tr 104-121. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66 (Truy cập: 28Tháng Chín2023).