Trần, V. A. (2022) “Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), tr 74-87. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64 (Truy cập: 30Tháng Giêng2023).