Vũ, Q. M. và Lê, T. A. (2022) “Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(04), tr 2-13. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/40 (Truy cập: 30Tháng Giêng2023).