Trần, T. N. N. (2022) “Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 32-38. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4 (Truy cập: 8Tháng Chạp2022).