Nguyễn, T. N. D. (2022) “Influencer Marketing trong thời đại số”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 24-31. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).