La, T. P., Nguyễn, K. S. và Vũ, T. Đức (2023) “Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). doi: 10.59907/daujs.2.3.2023.223.