Nguyễn, T. H. (2022) “Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 14-23. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).