Nguyễn, X. V. (2023) “Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch hộ gia đình đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). doi: 10.59907/daujs.2.2.2023.171.