Nguyễn, D. C. (2023) “Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). doi: 10.59907/daujs.2.2.2023.158.