Nguyễn, Đình T. (2023) “Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). doi: 10.59907/daujs.2.2.2023.146.