Dương, B. T. (2023) “Tác động của ‘bad review’ đối với hình ảnh thương hiệu”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). doi: 10.59907/daujs.2.3.2023.140.