Nguyễn, C. T. (2023) “Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), tr 90-103. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139 (Truy cập: 9Tháng Sáu2023).